Tolv tradisjoner

De tolv tradisjoner er middelet som holder OA samlet om et felles sak. Disse tolv tradisjonene er for gruppene det de tolv trinnene er for den enkelte. De er foreslåtte prinsipper for å sikre at de mange gruppene som utgjør Anonyme Overspisere overlever og vokser.

I likhet med de tolv trinnene, stammer også de tolv tradisjonene fra Anonyme Alkoholikere. Disse tradisjonene beskriver holdninger som disse tidlige medlemmene trodde var viktige for en gruppes overlevelse.

De tolv tradisjonene til Anonyme Overspisere

 1. Vår felles velferd bør komme først; personlig tilfriskning er avhengig av OAs enhet.
 2. For vårt gruppeformål finnes bare en endelig autoritet – en kjærlig Gud slik Han måtte uttrykke seg i vår gruppesamvittighet. Våre ledere er bare betrodde tjenere; de regjerer ikke.
 3. Den eneste kravet for medlemskap er et ønske om å slutte å spise tvangsmessig.
 4. Hver gruppe bør være selvstyrt unntatt i saker som berører andre grupper eller OA som helhet.
 5. Hver gruppe har bare ett hovedformål – å bringe sitt budskap til tvangsoverspiseren som fremdeles lider.
 6. En OA gruppe bør aldri gi sin tilslutning til, finansiere eller låne OAs navn til noe beslektede tilbud eller utenforstående foretagende, for at ikke problemer med penger, eiendom, og prestisje skal avlede oss fra vårt hovedformål.
 7. Hver OA gruppe bør være fullt ut selvforsørgende og avslå bidrag utenfra.
 8. Anonyme Overspisere bør alltid forbli ikke-profesjonell, men våre servicesentre kan ansette spesialarbeidere.
 9. OA, som sådan, bør aldri bli organisert; men vi kan opprette serviceorgan eller komiteer som er direkte ansvarlig overfor dem de tjener.
 10. Anonyme Overspisere har ingen mening om utenforstående saker; derfor OAs navn aldri bør bli dratt inn i offentlig diskusjon.
 11. Vår politikk overfor offentligheten er basert på tiltrekning heller enn propaganda; vi må alltid opprettholde personlig anonymitet overfor presse, radio, filmer, fjernsyn, og andre massemedia.
 12. Anonymitet er det åndelige grunnlag for alle disse tradisjoner, som alltid minner oss på å plassere prinsipper foran personligheter.

Tillatelse til å bruke Anonyme Alkoholikeres tolv tradisjoner for tilpasning gitt av AA World Services, Inc.

For en grundig studie av de tolv tradisjoner, les De tolv trinn og tolv tradisjoner til Anonyme Overspisere tilgjengelig på møter her i Norge (på norsk) og online fra OAs litteraturkatalog (på engelsk).

Åndelige prinsipper i de tolv tradisjoner

Med hvert av de tolv tradisjoner er det assosiert et åndelig prinsipp.

Prinsippene i de tolv tradisjoner (slik de er opplistet i trinn tolv i Service, Traditions and Concepts Workshop Manual)

Tradisjon én: Enhet

Tradisjon to: Tillit

Tradisjon tre: Identitet

Tradisjon fire: Autonomi

Tradisjon fem: Målbevissthet

Tradisjon seks: Solidaritet

Tradisjon sju: Ansvar

Tradisjon åtte: Fellesskap

Tradisjon ni: Struktur

Tradisjon ti: Nøytralitet

Tradisjon elleve: Anonymitet

Tradisjon tolv: Åndelighet