Tolv trinn

De tolv trinn er hjertet i OAs tilfriskningsprogram. De tilbyr en ny måte å leve på som gjør tvangsspiseren i stand til å leve uten behov for å spise for mye.

Ideene uttrykt i de tolv trinn, som stammer fra Anonyme Alkoholikere, gjenspeiler praktisk erfaring med og anvendelse av åndelige innsikter nedskrevet av tenkere opp gjennom historien. Det viktigste med dem er at de virker! De gjør tvangsspisere og millioner av andre tolvtrinnsmedlemmer i stand til å leve lykkelige, produktive liv. De utgjør fundamentet som OA er bygget på.

De tolv trinnene til Anonyme Overspisere

 1. Vi innrømmet at vi var maktesløse overfor mat – at vi ikke lenger kunne mestre våre liv.
 2. Kom til å tro at en makt større enn oss selv kunne gi oss vår tilregnelighet tilbake.
 3. Bestemte oss for å overlate vår vilje og våre liv til Guds omsorg slik vi oppfattet Ham.
 4. Foretok en inngående og fryktløs moralsk selvransakelse.
 5. Innrømmet overfor Gud, for oss selv og et annet menneske våre feils nøyaktige natur.
 6. Var helt ut rede til å la Gud fjerne alle disse karakterfeil.
 7. Ba Ham ydmykt om å fjerne våre mangler.
 8. Laget en liste over alle personer vi hadde gjort vondt mot, og ble villig til å gjøre det godt igjen overfor dem alle.
 9. Vi gjorde det godt igjen direkte overfor disse menneskene der det var mulig, unntatt når å gjøre det ville skade dem eller andre.
 10. Fortsatte å foreta selvransakelse og når vi feilet, innrømmet vi det omgående.
 11. Søkte gjennom bønn og meditasjon å styrke vår bevisste kontakt med Gud slik vi oppfattet Ham. Ba bare om å få vite Hans vilje for oss og makten til å gjennomføre den.
 12. Etter å ha hatt en åndelig oppvåkning som en følge av disse trinn, forsøkte vi å bringe dette budskapet til tvangsoverspisere og å praktisere disse prinsippene i all vår gjerning.

Tillatelse til å bruke Anonyme Alkoholikeres tolv trinn for tilpasning gitt av AA World Services, Inc.

For en grundig studie av de tolv trinn, les De tolv trinn og tolv tradisjoner til Anonyme Overspisere tilgjengelig på møter her i Norge (på norsk) og online fra OAs litteraturkatalog (på engelsk).

Åndelige prinsipper i de tolv trinn

Med hvert av de tolv trinn er det assosiert et åndelig prinsipp.

Prinsippene i de tolv trinn (slik de er opplistet i trinn tolv i De tolv trinn og tolv tradisjoner til Anonyme Overspisere)

Trinn én: Ærlighet

Trinn to: Håp

Trinn tre: Tro

Trinn fire: Mot

Trinn fem: Integritet

Trinn seks: Villighet

Trinn sju: Ydmykhet

Trinn åtte: Selvdisiplin

Trinn ni: Nestekjærlighet

Trinn ti: Utholdenhet

Trinn elleve: Åndelig bevissthet

Trinn tolv: Tjeneste